Micro/Low Gravity Simulation and Experiment Technology for Spacecraft
QI Nai ming, SUN Kang, WANG Yao bing, LIU Yan fang, HUO Ming ying, YAO Wei ran, GAO Peng
Journal of Astronautics . 2020, (6): 770 -779 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2020.06.014