Adaptive Neural Network Fault Tolerant Control of  Launch Vehicle Attitude System
MA Yan ru, SHI Xiao rong, LIU Hua hua, LIANG Xiao hui, WANG Qing
Journal of Astronautics . 2021, (10): 1237 -1245 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2021.10.005