A Heatshield Separation Trigger Design Method for Tianwen 1 Lander
TIAN Yang, CHEN Zheng, CUI Hu tao, HUANG Xiang yu, RAO Wei, DONG Jie
Journal of Astronautics . 2022, (1): 36 -45 .  DOI: 10.3873/j.issn.1000-1328.2022.01.005